• CV oraz listy motywacyjne prosimy przesyłać e-mailem na adres: kancelaria@gotfryd.pl 

  lub pocztą na adres:

  Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd,

  ul. Kościuszki 61, 38–200 Jasło

   

  Przed wysłaniem swoich dokumentów aplikacyjnych prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną i ewentualne wyrażenie zgody (np. poprzez wysłanie jej treści za pośrednictwem poczty elektronicznej):

   

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd z siedzibą w Jaśle, ul. Kościuszki 61, 38-200 Jasło (dalej KANCELARIA AG).

   

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

  Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podstawą przetwarzania przez KANCELARIA AG Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę lub o współpracy jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. art.221 Kodeksu Pracy i art. 3531 Kodeksu Cywilnego i art. 6 ust. 1 lit. f). Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu KANCELARIA AG przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Ponadto, jeśli wyraziłeś poniższą zgodę, Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podstawą przetwarzania przez KANCELARIA AG Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych jest Twoja zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

   

  Komu będziemy przekazywać Twoje dane?

  KANCELARIA AG będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz KANCELARIA AG. Ponadto KANCELARIA AG będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

  Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

   

  Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  KANCELARIA AG będzie przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu odwołania przez Ciebie Twojej zgody, a jeśli jej nie wyraziłeś do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia złożenia aplikacji.  

   

  Jakie masz prawa?

  Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

  Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

   

  Kontakt

  Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

  Inspektor Ochrony Danych: Piotr Janiszewski

  e-mail:

  Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, ul. Kościuszki 61, 38-200 Jasło

   

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Kancelarię Prawniczą Andrzej Gotfryd, ul. Kościuszki 61, 38-200 Jasło na potrzeby ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili przeze mnie wycofana".

   

  .

   

  .

 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito