• Nawiązanie współpracy z Kancelarią następuje na podstawie oferty i umowy o świadczenie usług. Na życzenie Klienta zawarcie umowy o świadczenie usług może poprzedzić podpisanie odrębnej umowy o zachowaniu poufności. Umowa w zależności od potrzeb Klienta i okoliczności jest wykonywana bądź w siedzibie Klienta, bądź w siedzibie Kancelarii lub jej oddziału bądź w innym miejscu wskazanym przez Klienta na terytorium RP albo poza jej granicami.

  W ramach obsługi Kancelaria zapewnia m.in.:

   

  • Konsultacje telefoniczne od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 18:00;

   

  • Wymianę korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej;

   

  • Konsultacje osobiste  -  wizyty  prawników w zależności od bieżących potrzeb i  na życzenie Klienta;

   

  • Stały dyżur prawnika (na życzenie Klienta) w siedzibie Klienta 1 dzień w tygodniu w uzgodnionych z Klientem godzinach;

   

  • Asystę prawną w trakcie spotkań i negocjacji;

   

  • Zastępstwo prawne i reprezentację w postępowaniach;

   

  • Na życzenie Klienta pisemny miesięczny raport tabelaryczny o wszystkich czynnościach wykonanych przez Kancelarię.


  Wymiana informacji pomiędzy Klientem a Kancelarią odbywa się przede wszystkim w ramach komunikacji elektronicznej e-mail. Dodatkową opcją (na życzenie Klienta jest zastosowanie podpisu elektronicznego oraz związanego z nim specjalnego trybu szyfrowania danych.   
  Wytwory pracy prawników Kancelarii mogą być przekazywane również w formie skanów podpisanych dokumentów oraz w tradycyjnej formie pisemnej. Na życzenie Klienta Kancelaria stosuje praktykę parafowania dokumentów.

  Kancelaria wyznacza Koordynatora, który jest odpowiedzialny za zapewnienie najwyższego poziomu świadczonych usług w ramach codziennej współpracy. Osoba ta nadzoruje i koordynuje wszystkie sprawy Klienta prowadzone przez Kancelarię.
  Zlecanie zadań do wykonania pracownikom Kancelarii następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub telefonu, albo w trakcie bezpośredniego spotkania.
  Sprawy zlecane są przy wykorzystaniu specjalnego formularza  dostarczonego w wersji elektronicznej przez Kancelarię wraz z projektem zarządzenia, które stosownie do decyzji Klienta może być wprowadzone w Spółce celem usystematyzowania procedur komunikacyjnych w kwestiach prawnych. Zlecenia telefoniczne wymagają niezwłocznego potwierdzenia w formie e-mail lub fax. Przyjęcie zlecenia do realizacji przez Kancelarię jest, niezwłocznie po jego otrzymaniu, potwierdzane za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz ze wskazaniem prawnika wykonującego oraz nadzorującego temat.

  W przypadku zlecenia spraw międzynarodowych na życzenie  Klienta Kancelaria zwraca się z zapytaniem o udzielenie pomocy prawnej przez zaprzyjaźnione kancelarie prawnicze w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz w Azji (włączając Bliski Wschód). Jeżeli będzie możliwe udzielenie pomocy prawnej Kancelaria przedstawia Klientowi do zatwierdzenia zasady wykonywania zlecenia przez podmiot zagraniczny. Jeżeli Klient zaakceptuje przedstawione warunki współpracy to wówczas obsługa takiego zlecenia odbywa się pod ścisłym nadzorem i za pośrednictwem Kancelarii.

  W odniesieniu do spraw, które zostały zainicjowane przed dniem rozpoczęcia planowanej obsługi proponowanym rozwiązaniem jest zorganizowanie specjalnych spotkań w celu przejęcia tych spraw.
  Spotkania takie odbywają się według opracowanej i sprawdzonej przez Kancelarię specjalnej procedury zapewniającej efektywność i bezpieczeństwo prawne spraw.  
  Obejmuje ona m. in. protokolarne przekazanie dokumentacji (w tym akt) i omówienie poszczególnych kwestii, identyfikację kwestii wymagających niezwłocznego podjęcia działań, określenie najistotniejszych problemów prawnych i ryzyk. Po przekazaniu dokumentacji, Kancelaria niezwłocznie podejmuje czynności w przejętych sprawach.
  Na życzenie Klienta na podstawie danych uzyskanych w procesie przejęcia spraw może zostać opracowany specjalny Raport prezentujący wyniki analizy prawnej poszczególnych „starych” spraw, opis najważniejszych problemów prawnych i ryzyk, omówienie kluczowych zagadnień prawnych i wskazanie proponowanych przez Kancelarię działań.

  Kancelaria świadczy usługi z zastosowaniem ryczałtowego albo godzinowego systemu rozliczeń, możliwe są także warianty pośrednie: np. wynagrodzenie ryczałtowe z ustalonym limitem godzin. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego zależy od rodzaju działalności Klienta i wielkości prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

   

 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito