• Kancelaria Prawnicza na Ukrainie świadczy usługi prawne w następujących dziedzinach prawa:

  Prawo cywilne

  • prawo umowne i zobowiązaniowe,
  • prawo korporacyjne,
  • prawo spółek handlowych,
  • prawo własności, prawo rzeczowe.


  Prawo podatkowe

  • planowanie podatkowe w ramach działalności podmiotów gospodarczych na Ukrainie,
  • podatek od dochodów przedsiębiorstw, podatek od wartości dodanej (VAT),
  • inne podatki państwowe i lokalne,
  • uzgodnienie zobowiązań podatkowych.


  Ustawa o gospodarce gruntami

  • prawo własności  i korzystanie z gruntu,
  • nabycie, sprzedaż i wywłaszczenie gruntów,
  • uregulowania prawne w zakresie zagospodarowania gruntów.


  Prawo pracy

  • uregulowania prawne w zakresie zatrudnienia i zwolnienia pracowników,
  • uregulowania prawne w zakresie czasu pracy i wypoczynku, gwarancji pracodawcy i pracownika najemnego/zatrudnionego,
  • uregulowania prawne w zakresie wynagrodzenia za pracę.


  Prawo antymonopolowe

  • antykonkurencyjne uzgodnione działania.
  • ochrona działalności konkurencyjnej.
  • ochrona przed nieuczciwą konkurencją.


  Prawo procesowe

  • reprezentacja interesów przed sądami gospodarczymi, administracyjnymi i powszechnymi.

   

   

  Usługi, świadczone przez Kancelarię Prawniczą w zależności od kierunku :

   

  1. Wsparcie prawne działalności bieżącej Zleceniodawcy:

  • Informacja prawna w zakresie działalności Zleceniodawcy,
  • Wnioski w kwestiach prawnych,  
  • Analiza umów, asysta prawna w negocjacjach, protokoły niezgodności,
  • Reprezentowanie interesów Zleceniodawcy wobec jego Kontrahentów, właściwych organów władzy, obowiązkowe czynności rejestracyjne w organach władzy państwowej,
  • Współpraca z oddziałami strukturalnymi Zleceniodawcy,
  • Wsparcie prawne projektów inwestycyjnych i przy dokonywaniu operacji z zakresu zabezpieczenia finansowego i zastawu (kredyt, pożyczka, zastaw, którego przedmiotem są prawa majątkowe i nieruchomości).

   


  2. Prawo korporacyjne:

  • Wsparcie prawne przy dokonywaniu wyboru formy prawnej spółki i w przygotowaniu dokumentów założycielskich,
  • Wsparcie prawne przy dokonywaniu reorganizacji spółek handlowych,
  • Dokonywanie niezbędnych czynności rejestracyjnych,
  • Wsparcie przy dokonywaniu emisji akcji,  
  • Przygotowanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia Wspólników i Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy.

   


  3. Prawo gospodarcze i podatkowe:

  • Przygotowanie i analiza umów gospodarczych i cywilnych,  
  • Usługi w zakresie planowania podatkowego,
  • Kwestie opodatkowania działalności gospodarczej,
  • Wsparcie prawne sporów podatkowych, w tym również odwołania od decyzji administracyjnej organów podatkowych lub zaskarżenie decyzji organów podatkowych do sądu,

   


  4. Prawo pracy oraz prawo zabezpieczenia społecznego:

  • Wsparcie prawne przy rozstrzyganiu sporów pracowniczych,
  • Przygotowanie umów o pracę i kontraktów,
  • Wsparcie prawne przy zatrudnieniu obcokrajowców na Ukrainie,
  • Udzielenie informacji i opinii w zakresie prawnego uregulowania stosunków pracy.
    
 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito