• W zakresie spraw pracowniczych Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych obejmującą zbiorowe i indywidualne prawo pracy, a w tym:

   

  • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa pracy;

   

  • pomoc prawną w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z zatrudnieniem w zakresie indywidulanego prawa pracy tj. wszelkich spraw związanych z nawiązaniem, zmianą i wygaśnięciem stosunku pracy we wszystkich typach zatrudnienia, praw i obowiązków pracodawcy i pracowników, urlopów, wynagradzania;

   

  • opracowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym m.in. umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, oświadczeń o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunku pracy;

   

  • doradztwo w zakresie zbiorowego prawa pracy, w tym dotyczące funkcjonowania związków zawodowych oraz obowiązków pracodawcy w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi i przedstawicielstwem pracowników;

   

  • doradztwo w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych pracy oraz zwolnień grupowych;

   

  • tworzenie wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy tj. układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

   

  • sprawy związane z ubezpieczeniami społecznymi;

   

  • doradztwo w zakresie funkcjonowania organizacji pracodawców.
    
 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito