• W zakresie własności intelektualnej Kancelaria świadczy m.in. następujące usługi:

   

  • Kwerendy oraz sporządzanie raportów z wyników poszukiwań;
  • Sporządzanie opinii;
  • Przygotowanie memorandów wraz z rekomendacjami;

   

  • Badania baz danych znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych wraz z raportem końcowym;
  • Monitorowanie praw własności przemysłowej zgłaszanych przez wybranych konkurentów;
  • Dozorowanie okresów ochronny  praw własności przemysłowej (znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych);

   

  • Kompleksowe zarządzanie portfelem praw własności przemysłowej klienta w ramach którego Kancelaria przygotowuje rekomendacje co do poszczególnych zgłoszeń projektów wynalazczych, dozoruje terminy ochrony, monitoruje zgłoszenia dokonywane przez konkurentów w urzędach patentowych;
  • IP Due Diligence – badanie w zakresie praw własności intelektualnej;
  • Analiza potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa w zakresie dóbr niematerialnych takich jak wynalazki, znaki towarowe, utwory, know-how i opracowanie raportu z analizy;

   

  • Reprezentacja w postępowaniach sądowych w sprawach naruszeń praw autorskich, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, deliktów nieuczciwej konkurencji;
  • Reprezentacja w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP i OHIM oraz ETS dotyczących unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia praw własności przemysłowej;
  • Opracowywanie zgłoszeń znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych oraz wzorów użytkowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych;

   

  • Sporządzanie projektów umów licencyjnych, wdrożeniowych z zakresu IT, oraz innych dotyczących obrotu prawami na dobrach niematerialnych;
  • Konsultacje i doradztwo oraz pomoc w negocjacjach.
    
 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito