• W zakresie własności intelektualnej Kancelaria świadczy m.in. następujące usługi:

   

  • Kwerendy oraz sporządzanie raportów z wyników poszukiwań,
  • Sporządzanie opinii,
  • Przygotowanie memorandów wraz z rekomendacjami,
  • Badania baz danych znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych wraz z raportem końcowym,
  • Monitorowanie praw własności przemysłowej zgłaszanych przez wybranych konkurentów,
  • Dozorowanie okresów ochronny  praw własności przemysłowej (znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych),
  • Kompleksowe zarządzanie portfelem praw własności przemysłowej klienta w ramach którego Kancelaria przygotowuje rekomendacje co do poszczególnych zgłoszeń projektów wynalazczych, dozoruje terminy ochrony, monitoruje zgłoszenia dokonywane przez konkurentów w urzędach patentowych,
  • IP Due Diligence – badanie w zakresie praw własności intelektualnej,
  • Analiza potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa w zakresie dóbr niematerialnych takich jak wynalazki, znaki towarowe, utwory, know-how i opracowanie raportu z analizy,
  • Reprezentacja w postępowaniach sądowych w sprawach naruszeń praw autorskich, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, deliktów nieuczciwej konkurencji,
  • Reprezentacja w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP i OHIM oraz ETS dotyczących unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia praw własności przemysłowej,
  • Opracowywanie zgłoszeń znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych oraz wzorów użytkowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych,
  • Sporządzanie projektów umów licencyjnych, wdrożeniowych z zakresu IT, oraz innych dotyczących obrotu prawami na dobrach niematerialnych,
  • Konsultacje i doradztwo oraz pomoc w negocjacjach.
    
 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito