• Działalność Kancelarii w zakresie prawa zamówień publicznych obejmuje w szczególności:


  Dla Wykonawców:

   

  • pomoc prawną przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na którą składa się w szczególności:
   • analiza treści ogłoszenia o zamówieniu w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
   • przygotowywanie pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

   

  • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawnych związanych z prawem zamówień publicznych;

   

  • opiniowanie zasadności i przygotowanie odwołań oraz przystąpień do postępowań odwoławczych;

   

  • reprezentowanie Wykonawców w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi.

   

   

  Dla Zamawiających:

   

  • pomoc prawną w procesie przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji postępowania, wzorów umów, w tym pomoc w wyborze odpowiedniego trybu postępowania oraz weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z przepisami ustawy;

   

  • przygotowania wewnętrznych aktów ustalających procedowanie w sprawach zamówień publicznych (regulaminy, instrukcje);

   

  • pomoc prawną przy przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:
   • przygotowywanie projektów odpowiedzi na odwołanie,
   • pomoc prawną przy weryfikacji złożonych ofert;

   

  • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawnych związanych z prawem zamówień publicznych;

   

  • reprezentowanie Zamawiających w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.
    
 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito