• Niniejszy serwis internetowy dostępny pod adresem www.gotfryd.pl (zwany dalej „Serwisem”) chroniony jest przez odpowiednie przepisy prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności przez przepisy prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.


    Wszelkie prawa do niniejszego Serwisu jak i poszczególnych jego elementów (zdjęć, grafiki, tekstów), w tym także rozwiązań i opracowań w nim zaprezentowanych przysługują wyłącznie Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd, z zastrzeżeniem przysługujących IDEO sp. z o.o. praw do oprogramowania komputerowego Edito CMS oraz praw do niektórych zdjęć wykorzystywanych na zasadzie sublicencji udzielonych przez uprawnione podmioty.  


    Logo Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd stanowi zastrzeżony znak towarowy i podlega stosownej ochronie prawnej.


    Zwracamy uwagę, że jakiekolwiek wykorzystanie niniejszego Serwisu lub poszczególnych jego elementów w tym także rozwiązań i opracowań w nim zaprezentowanych w celach innych niż uzyskanie informacji o działalności Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd wymaga wcześniejszej, wyraźnej, pisemnej zgody Kancelarii na takie konkretne użycie pod rygorem poniesienia odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa. W szczególności zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie którejkolwiek z informacji zawartych w niniejszym Serwisie.


    Dodatkowe informacje o charakterze prawnym dotyczące danych zawartych w niniejszym serwisie prezentowane są w polu dostępnym pod tytułem „Ważne informacje prawne”.


    Ze względu na możliwe zmiany stanu prawnego lub polityki Kancelarii treść niniejszych zastrzeżeń jak również dodatkowych informacji o charakterze prawnym może ulec zmianie i dlatego należy za każdym razem zapoznawać się z nimi.  

 
© Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Wszelkie prawa zastrzeżone, 2011
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito